Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim.

Data publikacji strony internetowej: 19.08.2013r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.02.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

                                                                                                                           

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny – Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest nauczyciel informatyki Andrzej Kurowski,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 33 34 091. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki  

Terespol Pomorski    ul. Szkolna 10     86-105 Świecie

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzą cztery wejścia. Dwa zlokalizowane od strony drogi dojazdowej prowadzącej od ulicy (nr 1 i nr 2), dwa od strony boiska (nr 3 i nr 4). Przed wejściem nr 1 znajduje się 5 stopni schodowych, bez podjazdu.  Przed wejściem nr 2 znajdują się 3 stopnie schodowe oraz podjazd. Przed wejściem nr 3 znajduje się 6 stopni schodowych, bez podjazdu. Przed wejściem nr 4 znajduje się 5 stopni schodowych  oraz podjazd. Nawierzchnia przed wszystkimi wejściami jest utwardzona.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku brak wind, jak również nie znajduje się w nim platforma dla osób niepełnosprawnych. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spoczniki. Dla klientów poruszających się na wózku inwalidzkim dostępne są pomieszczenia na parterze. Na parterze i piętrze nie znajdują się toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie  Braille'a, nie ma również druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym, bez wcześniejszego uzgodnienia, nie ma prawa wstępu do budynku
i wszystkich pomieszczeń szkoły. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne  
Brak aplikacji mobilnych.

 

 

Dodatkowe informacje